ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System

0863175577 /0896080077

ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย ย่านความถี่ 430.225MHz (เดิม 420.200MHz) สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย)


สามารถทำเป็น ระบบกระจายเสียง แบบสามารถแบ่งกลุ่ม พร้อมสัญญาณเตือนภัย ชนิดไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM) ระบบประกาศเสียงตามสาย


ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


ข้อดี ของระบบกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย


  • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ

  • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย

  • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้